મારું વિચાર વન

“ચાલ અધુરા સ્વપ્નને સાકાર કરીએ..આપણે એકબીજાના છીએ પુરવાર કરીએ.”

તમે કહો તે સાચું વ્હાલમ..! સપ્ટેમ્બર 19, 2006

Filed under: હ્રદયને ગમતું આંખોમ — naraj @ 10:49 એ એમ (am)

(more…)

Advertisements